JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Besittningsskydd - Lokal

Besittningsskydd, vad innebär det?

En lokalhyresgäst har i regel indirekt besittningsskydd enligt bestämmelserna i 12 kap 57-60 §§ jordabalken, om inte hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än nio månader i följd. Detta innebär att hyresgästen i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för den ekonomiska förlust som han eller hon förorsakas på grund av att hyresförhållandet upphör. Om hyresavtalet skall upphöra på grund av att huset ska rivas eller byggas om kan hyresvärden, istället för att ersätta hyresgästen ekonomiskt, anvisa en annan godtagbar lokal (ersättningslokal). I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen har rätt till skäligt uppskov med avflyttningen.

Besittningsskyddet kan avtalas bort i vissa fall.

Om hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad handling har kommit överens om att hyresgästen ska avstå från sitt besittningsskydd gäller överenskommelsen. Har överenskommelsen träffats innan hyresförhållandet har varat längre än nio månader i följd, gäller den i regel endast om den har godkänts av hyresnämnden.

En överenskommelse om avstående från besittningsskydd gäller dock utan nämndens godkännande om den har en giltighetstid på högst fem år från det att hyresförhållandet inleds och avser avstående antingen på grund av att hyresvärden ska bedriva egen verksamhet i lokalen eller vid andrahandsupplåtelse även på grund av att hyresavtalet mellan fastighetsägaren och dennes hyresgäst (förstahandshyresgäten) ska upphöra.

Var finns blanketter?

Under "Blanketter" finns blanketter både för de fall då hyresnämndens godkännande krävs (HN 3) och för de fall då parternas överenskommelse gäller utan hyresnämndens godkännande (HN 5).
Senast ändrad: 2017-02-27