JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fel och brister i lägenheten

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör fel och brister i bostadslägenheten.

Ett åtgärdsföreläggande beslutas av hyresnämnden och går exempelvis ut på att hyresvärden ska ha reparerat lägenheten före ett visst datum.

Hyresnämnden kan förelägga hyresvärden att reparera om

  • lägenheten är skadad
  • hyresvärden inte underhåller lägenheten
  • det förekommer hinder eller men i nyttjanderätten, inte bara av fysisk natur utan exempelvis också störningar från grannar
  • det finns brister i fastighetens gemensamma utrymmen, till exempel i tvättstugan.

Hyresnämndens åtgärdsföreläggande kan förenas med en vitessanktion. Om exempelvis en reparation inte utförs inom förelagd tid kan detta medföra att hyresvärden får betala vite till staten.

Du hittar lagreglerna i 12 kap. 15 -16 §§ jordabalken.

Först ska du anmäla felet till din hyresvärd. Om denne inte avhjälper problemet kan du begära att hyresnämnden förelägger hyresvärden att se till att du får en fungerande spis. Nämnden tar inte ställning till om hyresvärden ska reparera den befintliga spisen eller byta ut den mot en ny. Det väsentliga är att du får en fungerande spis.  Du hittar vår ansökningsblankett under menyn "Blanketter".

Du hittar lagreglerna i 12 kap. 15-16 §§ jordabalken.

Enligt lagens huvudregel ska hyresvärden underhålla lägenheten "med skäligt tidsmellanrum". I normalfallet innebär det att hyresvärden ska tapetsera om i intervall om 12-15 år.

Men detta gäller inte när

  • hyresvärden hyr ut en enfamiljsvilla och parterna har kommit överens om att något annat ska gälla
  • hyresvärden och en organisation av hyresgäster har träffat en förhandlingsöverenskommelse om att något annat ska gälla (så kallat hyresgäststyrt eller valfritt lägenhetsunderhåll).

Olika typer av hyresgäststyrt eller valfritt lägenhetsunderhåll har blivit allt vanligare. Det kan handla om att hyran blir lägre om hyresgästen

  • avstår från underhåll när hyresvärden erbjuder det (HLU)
    eller
  • sköter en del av underhållet själv (VLU).

Du hittar lagregeln i 12 kap. 15 § jordabalken.

Du kan bli ersättningsskyldig om du har varit vållande till att det har uppkommit skador i lägenheten. Så kan till exempel vara fallet om du genom vårdslöshet har orsakat onormalt slitage.

Det går inte att undvika att det på ett eller annat sätt syns att du har bott i lägenheten. Den försämring av en lägenhets skick som normalt sker under ett underhållsintervall, ska hyresvärden i regel stå för.

Men om du lämnar lägenheten i ett sådant skick att hyresvärden - i stället för att underhålla den på normalt sätt - måste reparera den redan efter några år, kan du bli ersättningsskyldig för den merkostnad som uppkom till följd av att lägenheten reparerades tidigare än normalt.

Det är inte ovanligt att hyresvärdar vill ha betalt för reparationer när hyresgäster flyttar. Däremot är det ovanligt att någon av parterna vänder sig till domstol. Det finns därför inga vägledande avgöranden om gränsdragningen mellan normalt och onormalt slitage.

Hyresnämnden kan medla mellan dig och din hyresvärd om ni inte på egen hand kan komma överens om vem som ska stå för en skada. Du hittar vår ansökningsblankett under menyn "Blanketter".

Du hittar lagregeln i 12 kap. 24 § jordabalken.Senast ändrad: 2017-02-27