JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyresnämnden - en medlare i hyres- och bostadsrättstvister

Organisation, Vem möter du? Arrendenämnden 

Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Hyresnämnden fattar också beslut i en rad frågor. Det kan till exempel handla om en hyresgästs eller en bostadsrättshavares rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand. Hyresnämnden gör normalt ett medlingsförsök även i sådana ärenden som nämnden kan pröva.

Om det uppstår en tvist mellan en hyresgäst och hyresvärd eller mellan en bostadsrättsförening och en bostadsrättsinnehavare, och parterna inte själva lyckas komma överens, så kan hyresnämnden medla i tvisten. Det kan till exempel handla om tvister om krav på ersättning för skador i en hyreslägenhet eller krav på ersättning för bristfällig flyttstädning av en sådan lägenhet.

Om medlingen inte leder till en förlikning, kan hyresnämnden besluta i en rad tvister. Du hittar en uppräkning av dessa tvister under "Ärenden i hyresnämnden"

Hyresnämnden gör normalt ett medlingsförsök även i de ärenden som nämnden kan pröva.

De hyres- och bostadsrättstvister som hyresnämnden inte kan avgöra prövas i stället av allmän domstol.

Hyresnämnden lämnar inte förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte råd om hur en part bäst ska lägga upp sin process.

Nämnden ger inte heller råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas. Behöver du råd eller till exempel hjälp med att tolka ett avtal, kan du i stället vända dig till en advokat eller till en annan kunnig jurist.

Däremot kan hyresnämnden lämna allmän information om hyreslagstiftningen och om annan lagstiftning som berör frågor som kan tas upp i hyresnämnden. Vi besvarar också frågor om hur handläggningen i nämnden går till.

Det kommer in mellan 25 000 och 30 000 ärenden varje år till hyresnämnden. 

Arrendenämnden

Arrendenämnden har en egen webbplats där du hittar information om arrendenämnden och om arrendelagstiftningen.
Senast ändrad: 2017-02-27

Om du vill få tag i ett beslut

Om du vill få tag i ett visst beslut, kontakta den hyresnämnd som meddelat beslutet. Om beslutet är överklagat, kontakta Svea hovrätt.

På varje hyresnämnd finns en dator som allmänheten kan använda för att söka fram ärenden (från och med den 7 oktober 2014 är datorn tillfälligt stängd).

Sökbegrepp som kan användas är bl.a. fastighetsbeteckning, gatuadress och personnamn. Endast ärenden som handlagts av den specifika hyresnämnden är sökbara.


Avgifter

 

Fotokopia, under tio sidor Gratis
Fotokopia, 10 sidor 50 kr
Fotokopia, varje sida därutöver 2 kr

Den som beställer fotokopior får också betala porto och postförskottsavgift.