Ärenden i hyresnämnden

Hyresnämnden medlar i hyres- och bostadsrättstvister och kan avgöra flertalet av dessa tvister genom beslut. I de fall när hyresnämnden inte kan handlägga tvisten, ska du i stället vända dig till tingsrätten eller till kronofogdemyndigheten.

Hyresnämnden handlägger följande ärenden:

Ärenden enligt hyreslagen (HL)

 • Godkännande av vissa hyresvillkor vid uthyrning av minst tre bostadslägenheter (blockuthyrning) (1 § 6 st. HL)
 • Åtgärdsförläggande (hyresvärdens skyldighet att avhjälpa en eller flera brister i en bostadslägenhet) (11 § 1 st. 5 och 16 § 2 st. HL)
 • Föreläggande för hyresvärden att rusta upp en bostadslägenhet (upprustningsföreläggande) (18 a-c § 1 st. HL)
 • Tillstånd för hyresvärden att förbättra och ändra en bostadslägenhet (18 d-f § HL)
 • Förbud för hyresvärden att förbättra och ändra en bostadslägenhet (18 h § HL)
 • Tillstånd för hyresgästen att använda lokalen för ett annat ändamål (23 § 2 st. HL)
 • Ersättningsskyldighet för en bostadshyresgäst  som minskat lägenhetens bruksvärde (genom att till exempel måla och tapetsera) (24 a § HL)
 • Tillstånd att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet till en sammanboende (34 § HL)
 • Tillstånd för hyresgästen att byta sin bostadslägenhet (35 § HL)
 • Tillstånd för hyresgästen att överlåta hyresrätten till sin lokal (36 § HL)
 • Tillstånd för en kommun att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet (37 § HL)
 • Tillstånd för hyresgästen att upplåta  sin bostadslägenhet eller sin lokal i andra hand (40 § HL)
 • Godkännande av ett avstående från besittningsskydd för en bostadslägenhet (45 a § 1 st. HL)
 • Tvist om förlängning av ett bostadshyresavtal och tvist om uppskov med avflyttning från en bostadslägenhet  (49 och 52 §§ HL)
 • Prövning av hyresvillkoren för en bostadslägenhet (54 § HL)
 • Återbetalning av en oskälig hyra vid upplåtelse i andra hand av en bostadslägenhet (55 e § HL)
 • Godkännande av ett avstående från besittningsskydd för en lokal (56 § 2 st. HL
 • Uppskov med avflyttningen från en lokal (59 § HL)
 • Utdömande av vite enligt hyreslagen (62 § HL
 • Föreläggande för en hyresvärd att lämna ut uppgifter om hyran (64 § HL)

Hyresnämnden kan döma ut vite i följande ärenden enligt hyreslagen:

Ärenden enligt bostadsrättslagen (BRL)

Ärenden enligt hyresförhandlingslagen (HFL)

I ärenden enligt 9, 13, 26 och 27 §§ HFL är inte den enskilda hyresgästen part utan i stället en organisation av hyresgäster.

Ärenden enligt lagen om uthyrning av egen bostad

 • Tvist om hyresvillkor enligt 4 §

Hyresnämnden handlägger även ärenden enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, lagen om kooperativ hyresrätt och bostadsförvaltningslagen.

Hyresnämnden kan medla i samtliga hyres- och bostadsrättstvister som inte pågår hos kronofogdemyndigheten eller i allmän domstol och tingsrätten kan hänskjuta en tvist till hyresnämnden för medling (7 § lag om arrendenämnder och hyresnämnder).

Hyresnämnden kan i vissa fall vara skiljenämnd (15 § lag om arrendenämnder och hyresnämnder.

 
Senast ändrad: 2014-11-07
Dela med andra Skriv ut

Övriga ärenden

Kronofogdemyndigheten

Om hyresgästen inte betalar hyran kan hyresvärden vända sig till kronofogdemyndigheten och begära betalningsföreläggande.

Är hyresrätten förverkad till exempel på grund av att hyresgästen inte har betalat hyran i tid, kan hyresvärden begära handräckning, (beslut om att hyresgästen skall avhysas).  Detta gäller också när hyresrätten är förverkad av någon annan anledning, till exempel på grund av att hyresgästen har stört sina grannar.

Om hyresgästen gör invändningar får hyres-
värden i stället vända sig till tingsrätten.

Tingsrätten

Tingsrätten avgör de hyrestvister som inte hyresnämnden kan fatta beslut i. Exempel på sådana tvister är:

 • Hyresvärdens krav på ersättning för onormalt slitage på lägenheten.
 • Hyresvärdens krav på ersättning när lägenheten varit dåligt flyttstädad.
 • Förverkandetvister när hyresvärden har sagt upp avtalet och vill att det ska upphöra omedelbart eller i förtid. Hyresgästen kan förlora hyresrätten vid vissa allvarliga kontraktsbrott. (Frågan prövas av hyresnämnden om hyresvärden i stället väljer att säga upp med vanlig uppsägningstid, när avtalet löper tills vidare,  eller till hyrestidens utgång när det löper på bestämd tid).
 • Hyresgästens krav på hyresreduktion (fel och brister i lägenheten eller störningar från exempelvis grannar).
 • Hyresgästens krav på ersättning när hyresvärden vållat hyresgästen ekonomisk skada genom att vara försumlig.
 • Alla bostadsrättstvister som inte hyresnämnden handlägger.

En ansökan till tingsrätten är avgiftsbelagd. Den part som förlorar i tingsrätten kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader, men vissa undantag gäller i så kallade "småmål" (1 kap. 3 d § och 18 kap. 8 a § rättegångsbalken).

Det krävs i princip prövningstillstånd för att få tingsrättens beslut prövat av hovrätten.

Hitta lagtexten

Var i lagen hittar jag reglerna om vilka ärenden som hyresnämnden kan ta upp?

Reglerna finns i 4 § lag om arrendenämnder och hyresnämnder.